Saturday, July 15, 2006

John 14:6

Legei (said) auto (to him) ho Iesous (Jesus) ego (I) eimi (am) he hodos (the way) kai (and) he aletheia (the truth) kai (and) he zoe (the life) oudeis (none) erchetai (comes) pros (to) ton patera (the father) ei (if) me (not) di (through) emou (me).

No comments: